OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Návštěvou web www.centershop.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají portál a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Nákupy v internetové prodejně www.centershop.cz znamená souhlas k těmto pravidlům.
 
 
  • Firma je registrovaná jako plátce DPH - OSS (One stop shop)
  
 
 

1. PRODEJNA centershop.cz JE VEDENA FIRMOU:

 
DDC PARTS
 
Majowa 121
 
43400 Cieszyn
 
DIČ: PL5482319894
 
IČ: 367382141
 
číslo účtu: 2700752640 / 2010  (FIO Banka)

IBAN:
CZ2820100000002700752640

BIC / SWIFT:
FIOBCZPPXXX
 
 
 

Firma se zabývá zásilkovým prodejem.

sklad v České republice:

(DDC PARTS! ) PPL ParcelShop

Strojnická 373,

735 62 Český Těšín 6

 

Jestli máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat

e-mail: obchod.centershop@gmail.com

tel. +420 792 400 125

 

2. POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ A REALIZACI OBJEDNÁVEK

2.1 Objednáváme pomocí funkce přidání do košíku a dále tlačítkem "POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE"

2.2 Základní podmínkou realizace uskutečněných nákupů je správné vyplnění údajů týkajících se správné adresy,
e.mail a číslo telefonu, díky kterým můžeme potvrdit objednávku.
 
2.3 Objednávat si můžete celých 24 hodin po celý rok. Zboží bude odesláno max. až (2-3 dny v pracovní den), budete informováni a obdržíte číslo zásilky na e-mail.
 
2.4 Objednávky, ve kterých budou špatně vyplněné údaje (neexistující e-mail nebo chybějící číslo telefonu) se nebudou brát v potaz.
 
2.5 Ceny výrobků, které se nachází v internetové prodejně www.centershop.cz jsou v korunách včetně DPH 21%
 
2.6 Firma vystaví  fakturu na zakoupený výrobek. Pro obdržení faktury, je potřeba správně vyplnit veškeré údaje firmy společně s DIČ. 
 
  • faktura s DPH 21%
  • faktura bez DPH 0%

 

3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.2 Zboží do České republiky zasíláme prostřednictvím dopravní: PPL, Zásilkovna, TopTrans

3.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3.4 Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

3.5 Doprava a ceny:

 

Více informací najdete v článku: https://www.centershop.cz/doprava/

 
 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2 V hotovosti na dobírku / kartou v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.3 Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet  prodávajícího“); 

Bankovní účet: 2700752640/2010
 
IBAN: CZ2820100000002700752640
 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 
 
4.4 Platba GoPay
 

4.5 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.6 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.7 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9 Fakturu vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu.

4.91 Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. (Faktura bude také v balení s zásilkou).

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku s udáním důvodu do 24h po jejím závazném odeslání (za předpokladu, že již nebyla dodavatelem vyřízena). Po uplynutí této lhůty jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním! Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

5.2 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy
do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 
 

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, předem dohodnutým způsobem (převodem na účet). Ve vrácené zásilce musí být přiloženy formulář pro vrácení - Soubory ke stažení - Formulář vratka

ZBOŽÍ KTERÉ VYKAZUJE ZNÁMKY POUŽÍVÁNÍ A ZNÁMKY MONTÁŽE - NELZE VRÁTIT 

 

 (prosíme o zadání adresy příjemce přesně tak, jak je uveden!)

(DDC PARTS! ) PPL ParcelShop 
 
Strojnická 373,
 
735 62 Český Těšín 6
 
 
 

Zboží a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud bude prodávajícímu zasláno na dobírku. V takovém případě bude zboží zasláno zpět kupujícímu a na náklady kupujícího.

 

5.3 V případě odstoupení nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží.

5.4 Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy v souladu s Podmínkami, vrátí Provozovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Provozovateli došlo příslušné oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Zákazníka obdržel v souvislosti s předmětnou smlouvou. Provozovatel platbu Zákazníkovi vrátí převodem na bankovní účet uvedený Zákazníkem.

5.5 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 Obdržená faktura je důkazem zakoupení výrobku a je podmínkou k záruce.

6.2 Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo vadou výrobní. Nevztahuje se na zboží poškozené neodbornou montáží, zanedbáním údržby či používáním k jiným účelům než je určeno. Délka záruční doby se v žádném případě nerovná délce životnosti výrobku. Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu.

6.3 Kontrola zásilky - Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

6.4 Uplatnění reklamace - Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Zašlete reklamované zboží s formulářem reklamace.

Formulář přístupný v záložce - Soubory ke stažení - Formulář vratka

6.5 Řešení reklamace uplatněné spotřebitelem - Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.6 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci, na přiměřenou slevu z ceny věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

6.7 Vyřízení reklamace - Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejvýše však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

7.1 Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. V platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

7.2 Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3 Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.